Chinese Learning Worksheets

  With the help of simple, understandable Chinese learning worksheets, your child can now fortify their Chinese vocabulary and writing skills.

  Animal Groups

  Fish 鱼 yú
  Birds 鸟类 niǎo lèi
  Mammals 哺乳动物 bǔrǔ dòngwù
  Reptiles 爬行动物 páxíng dòngwù

  Dinosaurs

  Dinosaur 恐龙 kǒnglóng
  T-rex 霸王龙 bàwáng lóng
  Stegosaurus 剑龙 jiàn lóng
  Diplodocus 梁龙 liáng lóng
  Iguanodon 禽龙 qín lóng
  Triceratops 三角龙 sānjiǎo lóng
  Velociraptor 迅猛龙 xùnměng lóng

  Land & Water

  Mountain 山 shān
  Valley 山谷 shāngǔ
  Desert 沙漠 shāmò
  Plain 空 kōng
  Glacier 冰川 bīngchuān
  River 河 hé
  Waterfall 瀑布 pùbù
  Sea 海 hǎi
  Ocean 海洋 hǎiyáng
  Lake 湖 hú
  Pond 池塘 chítáng
  Forest 森林 sēnlín
  Jungle 丛林 cónglín

  Space

  Sun 太阳 tàiyáng
  Moon 月亮 yuèliàng
  Stars 星星 xīngxīng
  Planets 行星 xíngxīng
  Solar System 太阳系 tàiyángxì
  Mars 火星 huǒxīng
  Jupiter 木星 mùxīng
  Mercury 汞 gǒng
  Venus 金星 jīnxīng
  Saturn 土星 tǔxīng
  Uranus 天王星 tiānwángxīng
  Neptune 海王星 hǎiwángxīng
  Milky Way 银河 yínhé
  Astronaut 宇航员 yǔháng yuán
  Spaceship 飞船 fēichuán
  Rocket 火箭 huǒjiàn
  Meteor 流星 liúxīng
  Pluto 冥王星 míngwángxīng
  Comet 彗星 huìxīng
  Start Free Trial - Galaxy Kids

  Learn to Speak Chinese In 90 Days

  While Having Fun with Galaxy Kids
  Get early access for FREE