Interactive Pinyin Chart

Complete with audio demonstrations and video explanations for English speakers

 
    b p m f d t n l g k h j q x z c s zh ch sh r
"i" as a filler zhī chī shī
a ā zhā chā shā
ai āi bāi pāi māi dāi tāi nāi lāi gāi kāi hāi zāi cāi sāi zhāi chāi shāi
an ān bān pān mān fān dān tān nān lān gān kān hān zān cān sān zhān chān shān rān
ang āng bāng pāng māng fāng dāng tāng nāng lāng gāng kāng hāng zāng cāng sāng zhāng chāng shāng rāng
ao āo bāo pāo māo dāo tāo nāo lāo gāo kāo hāo zāo cāo sāo zhāo chāo shāo rāo
e ē zhē chē shē
ei ēi bēi pēi mēi fēi dēi nēi lēi gēi hēi zēi zhēi shēi
en ēn bēn pēn mēn fēn nēn gēn kēn hēn zēn cēn sēn zhēn chēn shēn rēn
eng ēng bēng pēng mēng fēng dēng tēng nēng lēng gēng kēng hēng zēng cēng sēng zhēng chēng shēng rēng
er ēr
i
ia diā liā jiā qiā xiā
ian yān biān piān miān diān tiān niān liān jiān qiān xiān
iang yāng niāng liāng jiāng qiāng xiāng
iao yāo biāo piāo miāo diāo tiāo niāo liāo jiāo qiāo xiāo
ie biē piē miē diē tiē niē liē jiē qiē xiē
in yīn bīn pīn mīn nīn līn jīn qīn xīn
ing yīng bīng pīng mīng dīng tīng nīng līng jīng qīng xīng
iong yōng jiōng qiōng xiōng
iou yōu miū diū niū liū jiū qiū xiū
o ō
ong dōng tōng nōng lōng gōng kōng hōng zōng cōng sōng zhōng chōng rōng
ou ōu pōu mōu fōu dōu tōu lōu gōu kōu hōu zōu cōu sōu zhōu chōu shōu rōu
u zhū chū shū
ua guā kuā huā zhuā shuā
uai wāi guāi kuāi huāi zhuāi chuāi shuāi
uan wān duān tuān nuān luān guān kuān huān zuān cuān suān zhuān chuān shuān ruān
uang wāng guāng kuāng huāng zhuāng chuāng shuāng
uei wēi duī tuī guī kuī huī zuī cuī suī zhuī chuī shuī ruī
uen wēn dūn tūn lūn gūn kūn hūn zūn cūn sūn zhūn chūn shūn rūn
ueng wēng
uo duō tuō nuō luō guō kuō huō zuō cuō suō zhuō chuō shuō ruō
ü nv lv
üan yuān juān quān xuān
üe yuē nuē lvē juē quē xuē
ün yūn jūn qūn xūn
    b p m f d t n l g k h j q x z c s zh ch sh r
"i" as a filler zhī chī shī
a ā zhā chā shā
ai āi bāi pāi māi dāi tāi nāi lāi gāi kāi hāi zāi cāi sāi zhāi chāi shāi
an ān bān pān mān fān dān tān nān lān gān kān hān zān cān sān zhān chān shān rān
ang āng bāng pāng māng fāng dāng tāng nāng lāng gāng kāng hāng zāng cāng sāng zhāng chāng shāng rāng
ao āo bāo pāo māo dāo tāo nāo lāo gāo kāo hāo zāo cāo sāo zhāo chāo shāo rāo
e ē zhē chē shē
ei ēi bēi pēi mēi fēi dēi nēi lēi gēi hēi zēi zhēi shēi
en ēn bēn pēn mēn fēn nēn gēn kēn hēn zēn cēn sēn zhēn chēn shēn rēn
eng ēng bēng pēng mēng fēng dēng tēng nēng lēng gēng kēng hēng zēng cēng sēng zhēng chēng shēng rēng
er ēr
i
ia diā liā jiā qiā xiā
ian yān biān piān miān diān tiān niān liān jiān qiān xiān
iang yāng niāng liāng jiāng qiāng xiāng
iao yāo biāo piāo miāo diāo tiāo niāo liāo jiāo qiāo xiāo
ie biē piē miē diē tiē niē liē jiē qiē xiē
in yīn bīn pīn mīn nīn līn jīn qīn xīn
ing yīng bīng pīng mīng dīng tīng nīng līng jīng qīng xīng
iong yōng jiōng qiōng xiōng
iou yōu miū diū niū liū jiū qiū xiū
o ō
ong dōng tōng nōng lōng gōng kōng hōng zōng cōng sōng zhōng chōng rōng
ou ōu pōu mōu fōu dōu tōu lōu gōu kōu hōu zōu cōu sōu zhōu chōu shōu rōu
u zhū chū shū
ua guā kuā huā zhuā shuā
uai wāi guāi kuāi huāi zhuāi chuāi shuāi
uan wān duān tuān nuān luān guān kuān huān zuān cuān suān zhuān chuān shuān ruān
uang wāng guāng kuāng huāng zhuāng chuāng shuāng
uei wēi duī tuī guī kuī huī zuī cuī suī zhuī chuī shuī ruī
uen wēn dūn tūn lūn gūn kūn hūn zūn cūn sūn zhūn chūn shūn rūn
ueng wēng
uo duō tuō nuō luō guō kuō huō zuō cuō suō zhuō chuō shuō ruō
ü nv lv
üan yuān juān quān xuān
üe yuē nuē lvē juē quē xuē
ün yūn jūn qūn xūn
    b p m f d t n l g k h j q x z c s zh ch sh r
"i" as a filler zhī chī shī
a ā zhā chā shā
ai āi bāi pāi māi dāi tāi nāi lāi gāi kāi hāi zāi cāi sāi zhāi chāi shāi
an ān bān pān mān fān dān tān nān lān gān kān hān zān cān sān zhān chān shān rān
ang āng bāng pāng māng fāng dāng tāng nāng lāng gāng kāng hāng zāng cāng sāng zhāng chāng shāng rāng
ao āo bāo pāo māo dāo tāo nāo lāo gāo kāo hāo zāo cāo sāo zhāo chāo shāo rāo
e ē zhē chē shē
ei ēi bēi pēi mēi fēi dēi nēi lēi gēi hēi zēi zhēi shēi
en ēn bēn pēn mēn fēn nēn gēn kēn hēn zēn cēn sēn zhēn chēn shēn rēn
eng ēng bēng pēng mēng fēng dēng tēng nēng lēng gēng kēng hēng zēng cēng sēng zhēng chēng shēng rēng
er ēr
i
ia diā liā jiā qiā xiā
ian yān biān piān miān diān tiān niān liān jiān qiān xiān
iang yāng niāng liāng jiāng qiāng xiāng
iao yāo biāo piāo miāo diāo tiāo niāo liāo jiāo qiāo xiāo
ie biē piē miē diē tiē niē liē jiē qiē xiē
in yīn bīn pīn mīn nīn līn jīn qīn xīn
ing yīng bīng pīng mīng dīng tīng nīng līng jīng qīng xīng
iong yōng jiōng qiōng xiōng
iou yōu miū diū niū liū jiū qiū xiū
o ō
ong dōng tōng nōng lōng gōng kōng hōng zōng cōng sōng zhōng chōng rōng
ou ōu pōu mōu fōu dōu tōu lōu gōu kōu hōu zōu cōu sōu zhōu chōu shōu rōu
u zhū chū shū
ua guā kuā huā zhuā shuā
uai wāi guāi kuāi huāi zhuāi chuāi shuāi
uan wān duān tuān nuān luān guān kuān huān zuān cuān suān zhuān chuān shuān ruān
uang wāng guāng kuāng huāng zhuāng chuāng shuāng
uei wēi duī tuī guī kuī huī zuī cuī suī zhuī chuī shuī ruī
uen wēn dūn tūn lūn gūn kūn hūn zūn cūn sūn zhūn chūn shūn rūn
ueng wēng
uo duō tuō nuō luō guō kuō huō zuō cuō suō zhuō chuō shuō ruō
ü nv lv
üan yuān juān quān xuān
üe yuē nuē lvē juē quē xuē
ün yūn jūn qūn xūn
    b p m f d t n l g k h j q x z c s zh ch sh r
"i" as a filler zhī chī shī
a ā zhā chā shā
ai āi bāi pāi māi dāi tāi nāi lāi gāi kāi hāi zāi cāi sāi zhāi chāi shāi
an ān bān pān mān fān dān tān nān lān gān kān hān zān cān sān zhān chān shān rān
ang āng bāng pāng māng fāng dāng tāng nāng lāng gāng kāng hāng zāng cāng sāng zhāng chāng shāng rāng
ao āo bāo pāo māo dāo tāo nāo lāo gāo kāo hāo zāo cāo sāo zhāo chāo shāo rāo
e ē zhē chē shē
ei ēi bēi pēi mēi fēi dēi nēi lēi gēi hēi zēi zhēi shēi
en ēn bēn pēn mēn fēn nēn gēn kēn hēn zēn cēn sēn zhēn chēn shēn rēn
eng ēng bēng pēng mēng fēng dēng tēng nēng lēng gēng kēng hēng zēng cēng sēng zhēng chēng shēng rēng
er ēr
i
ia diā liā jiā qiā xiā
ian yān biān piān miān diān tiān niān liān jiān qiān xiān
iang yāng niāng liāng jiāng qiāng xiāng
iao yāo biāo piāo miāo diāo tiāo niāo liāo jiāo qiāo xiāo
ie biē piē miē diē tiē niē liē jiē qiē xiē
in yīn bīn pīn mīn nīn līn jīn qīn xīn
ing yīng bīng pīng mīng dīng tīng nīng līng jīng qīng xīng
iong yōng jiōng qiōng xiōng
iou yōu miū diū niū liū jiū qiū xiū
o ō
ong dōng tōng nōng lōng gōng kōng hōng zōng cōng sōng zhōng chōng rōng
ou ōu pōu mōu fōu dōu tōu lōu gōu kōu hōu zōu cōu sōu zhōu chōu shōu rōu
u zhū chū shū
ua guā kuā huā zhuā shuā
uai wāi guāi kuāi huāi zhuāi chuāi shuāi
uan wān duān tuān nuān luān guān kuān huān zuān cuān suān zhuān chuān shuān ruān
uang wāng guāng kuāng huāng zhuāng chuāng shuāng
uei wēi duī tuī guī kuī huī zuī cuī suī zhuī chuī shuī ruī
uen wēn dūn tūn lūn gūn kūn hūn zūn cūn sūn zhūn chūn shūn rūn
ueng wēng
uo duō tuō nuō luō guō kuō huō zuō cuō suō zhuō chuō shuō ruō
ü nv lv
üan yuān juān quān xuān
üe yuē nuē lvē juē quē xuē
ün yūn jūn qūn xūn