เรียนรู้ที่จะพูดภาษาจีนในขณะที่มีความสนุกสนาน

ดูทักษะการพูดภาษาจีนของบุตรหลานของคุณพัฒนาผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างของเรา เรียนภาษาจีนโดยการพูด

ตัวละคร

Nana นานา nà nà
Big Blue บิ๊กบลู dà lán
Noodle Monster ดูเดิ้ลมอนเตอร์ xiǎo guàishòu
Maxi แม็กซี่ mǎkè xī
Dr. Moma ดร.โมม่า mò mǎ jiàoshòu
Didi ดีดี๊ dí dí xiáo jiě
Goids กอยซ์ gé ōu dé

สถานที่

Green Planet โลกสีเขียว lǜsè xīngqiú
Blue Planet โลกสีน้ำเงิน lán sè xīngqiú
Yellow Planet โลกสีเหลือง huángsè xīngqiú
Start Free Trial - Galaxy Kids

Learn to Speak Chinese In 90 Days

While Having Fun with Galaxy Kids
Get early access for FREE